آیا ثبت نام و استفاده از خدمات موجود در پنل کاربری کالجو شامل هزینه می باشد؟

 در

خیر ، تمامی امکانات موجود در پنل کاربری کالجو رایگان بوده و بدون هیچگونه هزینه ای می باشد.