آیا خدمات نظارت بر فرآیند شامل تمامی درخواست ها می باشد ؟

 در

خیر ، خدمات نظارت برفرآیند صرفا با درخواست شما از طریق پنل کاربری و پس از پرداخت هزینه آن امکان پذیر است.