آیا برای استفاده از پنل کاربری کالجو و خدمات مربوط به آن بایستی حتما ثبت نام کرد ؟

 در

بله ، ثبت نام در سایت کالجو جهت استفاده از کلیه خدمات آن ضروری می باشد.