خدمات کالیبراسیون و احرازصلاحیت را از کجا دریافت می کنیم ؟

 در

تمامی خدمات کالیبراسیون و احراز صلاحیت از سوی آزمایشگاه های معتبر کشور که دارای تایید صلاحیت از “مرکز ملی تایید صلاحیت ایران” هستند ارائه می شود.