پس از ثبت درخواست از طریق پنل کاربری، چند آزمایشگاه ارائه دهنده خدمات به ما معرفی خواهد شد ؟

 در

پس از ثبت درخواست شما مبنی بر خدمات کالیبراسیون یا احراز صلاحیت ، پنل بطور خودکار با توجه به درخواست شما تمامی آزمایشگاه های متناسب با درخواست شما را معرفی خواهد کرد و شما می توانید پس از بررسی، آزمایشگاه مورد نظر را جهت دریافت خدمات کالیبراسیون انتخاب نمایید .